GDPR - Ochrana osobních údajů

Tato povinnost je v souladu s nařízením EU 2016/679 GDPR - „General Data Protection Regulation“ (v překladu „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstupuje v platnost 25.5.2018.

Údaje, které nám poskytnete (tzv. „subjekt údajů“) v rámci registrace nebo objednávky jako stávající či potencionální člen klubu (dále jen „zájemce“) Plaveckého klubu Zlín, z. s., se sídlem Hradská 854, 761 05 Zlín, identifikační číslo: 491 57 540 (dále jen „klub“), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Plavecký klub Zlín, z. s. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto Vaše osobní údaje ochránila.

Objednávka členství a registrace na webu zlinswim.cz vyžaduje zadání nezbytných osobních údajů a dalších indicií. Jednoznačným účelem zpracování těchto údajů je možnost následné komunikace s uživatelem. Jedná se o tyto údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, IP adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Jak vaše osobní údaje využíváme?

Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

 • Zpracovat vaše objednávky členských příspěvků prostřednictvím našich on-line služeb
 • Zasílat aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím e-mailu
 • Kontaktovat vás v případě problémů s platbou členského příspěvku
 • Odpovědět na vaše dotazy a informovat vás o novinkách a změnách
 • Zabránit zneužití našich služeb

Poskytnutí údajů v rámci registrace:

 • Českému svazu plaveckých sportů, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, IČO: 442 64 984, a jeho pobočným spolkům, (dále společně jen ČSPS)
 • Světové plavecké federaci (dále jen FINA) a evropské plavecké federaci (dále jen LEN) zastřešující činnost ČSPS
 • Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha, IČO: 485 46 607, (dále společně jen ČOV)
 • České unii sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, IČO: 004 69 548, (dále společně jen ČUS)
  příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny ČSPS na základě směrnic ČSPS a s tím souvisejícími činnostmi,
  identifikace a účasti na soutěžích, výcvikových táborech apod.
 • žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze, dokud jsou potřebné pro výše uvedené účely nebo po zákonem stanovenou dobu. Poté budou vaše osobní údaje smazány.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou za rok). Pokud jsou tyto údaje nesprávné, neúplné nebo nerelevantní, můžete požádat, abychom tyto informace opravili, nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Svůj souhlas s tím, abychom využívali vaše údaje pro obchodní účely, můžete kdykoliv odvolat. Můžete nás kontaktovat buď zasláním dopisu na adresu Plavecký klub Zlín, z. s., Hradská 854, 761 05 Zlín, Česká Republika nebo zasláním e-mailu na info@zlinswim.cz

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodu. Údaje, které třetím stranám poskytneme, jsou využívány výhradně k poskytování služeb uvedených výše.
Výjimkou může být právní titul t.z.v. „Veřejný zájem, výkon veřejné moci“, který může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Vyhledávání

Kontakt

PLAVECKÝ KLUB ZLÍN® z. s.
Hradská 854
761 05 Zlín

e-mail

info@zlinswim.cz